BIOK Etikos kodeksas

AUKŠČIAUSIŲ ETIŠKO VERSLO STANDARTŲ UŽTIKRINIMAS

Mes parengėme šį Elgesio kodeksą (toliau tekste – kodeksas), kad visi darbuotojai ir susiję asmenys teisingai ir vienodai suprastų įmonės lūkesčius jų elgsenai. Bendrovė reikalauja, kad visi darbuotojai, vadovybė ir įmonės valdybos nariai šį kodeksą perskaitytų ir suprastų, tai patvirtintų raštu ir užtikrintų, kad būtų laikomasi šio kodekso turinio.

Šio dokumento paskirtis yra padėti kiekvienam iš mūsų suprasti savo, kaip „BIOK LAB“ atstovų ir darbuotojų, atsakomybę. Siekiame, kad ir mūsų verslo partneriai (prekybos agentai, platintojai, tiekėjai, rangovai ir kt.) laikytųsi šio kodekso, atstovaudami mūsų interesus.

Mūsų įmonės vertybės yra Partnerystė, Pasitikėjimas ir Smalsumas. Pasitikėjimas mums svarbus ir  įmonės viduje, ir išorėje: siekiame užtikrinti abipusiai naudingas partnerystes, pagrįstas atviru ir sąžiningu elgesiu bei bendravimu.

Šis kodeksas yra pagrįstas dešimčia Jungtinių Tautų (JT) Pasauliniame susitarime pateiktų principų, jame nustatomi reikalavimai yra minimalūs. Jei įstatymų, kitų teisės aktų ar taisyklių, nesvarbu, ar jie būtų vietiniai, nacionaliniai ar tarptautiniai, nuostatos bendrovių atsakomybės (toliau tekste – BA) atžvilgiu yra griežtesnės nei šio kodekso, jų turi būti laikomasi.

PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ SAUGUMAS

„BIOK LAB” rūpinasi pasaulio žmonių grožiu ir sveikata kurdama natūralius, inovatyvius ir prieinamus produktus, kokybiškai ir tausodama planetą. Įmonė yra įdiegusi geros gamybos praktikos pagal LST EN ISO 22716:2007 standartų keliamus reikalavimus bei  gamyboje laikomasi privalomų higienos normų.

Mūsų rinkodaros ir reklamos medžiaga, tiek rašytinė ar žodinė, turi būti tiksli, teisinga ir atitinkanti privalomus teisės aktų reikalavimus.

Savo verslo veikloje mes naudojame tik tuos klientų duomenis, kurie yra reikalingi paslaugai suteikti ir leidžiami pagal atitinkamus teisės aktus.

TIEKĖJAI IR RANGOVAI
Tiekėjų pasirinkimo ir pirkimo sprendimai turi būti daromi objektyviai, atsižvelgiant į „BIOK LAB“ interesus ir siekiant geriausio sandorio pagal sąnaudas, reikalavimų vykdymą, numatomas tiekimo apimtis, kokybę ir kitus svarbius veiksnius. Bet kokia sutartis su tiekėju ir rangovu turi būti sudaroma laikantis pirkimo procedūrų ir etikos principų. Tiekėjai ir rangovai, kurie bando netinkamai įtakoti mūsų pirkimo sprendimus, gali būti atriboti nuo bet kokių tolimesnių sandorių su mūsų bendrove.
SĄŽININGAS VERSLAS

Joks „BIOK LAB“ darbuotojas ar valdybos narys neturi teisės tiesiogiai ar netiesiogiai siūlyti, prašyti, duoti ar priimti jokios neuždirbtos asmeninės naudos iš bet kokios trečiosios šalies, išskyrus įprastus verslo reprezentacijos ir svetingumo atvejus. Rekomenduojama atskiros dovanos ar paslaugos vertė turi neviršyti 50 eurų. Jei abejojama, darbuotojai turi pasitarti su savo vadovais. Verslo dovanas rekomenduojame priduoti į bendrą įmonės dovanų fondą, kuris vėliau yra paskirstomas bendrai.

Įmonė draudžia savo darbuotojams siūlyti pinigus ar kokias nors dovanas valstybės tarnautojams ir pareigūnams, išskyrus simbolines nedidelės piniginės vertės dovanas, jei tai leidžia vietiniai teisės aktai.

Verslo sprendimai visada turi būti daromi siekiant didžiausios naudos bendrovei. Darbuotojų priimamų sprendimų niekada neturi įtakoti asmeniniai santykiai ar naudos siekimas: sau, giminėms ar draugams. Kad būtų išvengta interesų konflikto be raštiško bendrovės sutikimo darbuotojams draudžiama dirbti kitose įmonėse bet kokiose pareigose (pvz., darbo sutartis, konsultavimas, narystė valdyboje). Jei yra nors mažiausias interesų konflikto pavojus, darbuotojas turi nedelsiant raštu pranešti apie tai savo vadovui.

„BIOK LAB“ yra neutrali politinių partijų ir kandidatų atžvilgiu bei laikosi atitinkamų tarptautinių sutarčių bei nacionalinių teisės aktų reikalavimų dėl lobizmo.

„BIOK LAB“ privalo laikytis griežtų apskaitos principų ir standartų, pateikti finansinius duomenis tiksliai ir pilnai, turėti tinkamas vidinės kontrolės priemones ir procesus, kurie užtikrintų, kad apskaita ir finansinės ataskaitos atitinka teisės aktų reikalavimus. Visos ūkinės operacijos turi būti tinkamai užregistruotos, suklasifikuotos ir apibendrintos pagal patvirtintas apskaitos taisykles. Joks darbuotojas neturi teisės įvesti ar pašalinti duomenis bendrovės apskaitos registruose sąmoningai paslepiant, iškraipant arba nuslepiant tikrąjį finansinės ar nefinansinės operacijos pobūdį arba rezultatą. Su finansinių ataskaitų rengimu susiję bendrovės darbuotojai valstybės tarnyboms, mokesčių inspekcijoms ir žiniasklaidai pristatomose deklaracijose, ataskaitose ir kituose dokumentuose turi visada laiku pateikti išsamius, sąžiningus, tikslius ir suprantamus duomenis.

“BIOK LAB” tvirtai tiki skaidria ir nuoseklia verslo valdymo praktika ir visose savo geografinėse rinkose laikosi galiojančių teisės aktų ir standartų. Tai apsaugo akcininkų ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtus interesus.

PAGARBA ŽMONĖMS

„BIOK LAB“ darbuotojai turi visas pagrindines žmogaus teises, kurios turi būti žinomos, suprantamos, gerbiamos ir taikomos visiems vienodai. Niekas negali patirti fizinių bausmių, fizinės, seksualinės, psichologinės prievartos, priekabiavimo ar užgauliojimo. Priverstinis darbas, išnaudojimas ar vergiškas darbas griežtai  draudžiami. Darbuotojai negali būti verčiami dirbti viršijant normalaus darbo laiko ir viršvalandžių apribojimus, nustatytus įstatymuose. Už viršvalandžius turi būti mokama įstatymuose nustatytu tarifu. Visi darbuotojai turi būti sudarę darbo sutartis, kuriose nurodytos įdarbinimo sąlygos. Kaip darbo jėga negali būti naudojami vaikai, kurių amžius yra mažesnis už vietiniuose teisės aktuose nustatytą minimalų amžių. Darbuotojai iki aštuoniolikos (18) metų amžiaus negali dirbti pavojingo arba sunkaus darbo ar naktinėse pamainose.

„BIOK LAB“ netoleruoja diskriminacijos – nei aktyvios, nei reiškiamos pasyviu toleravimu – dėl rasės, tautybės, religijos, neįgalumo, lyties, lytinės orientacijos, šeimyninės padėties, motinystės ar tėvystės, narystės profsąjungose, politinių pažiūrų ar amžiaus.

Darbuotojams turi būti mokamas atlyginimas, ne mažesnis už įstatymais nustatytą minimalų atlygį, ir visos privalomos išmokos bei priedai. Visi darbuotojai turi teisę į periodines apmokamas atostogas.

Darbo sauga yra prioritetinis klausimas įmonėje, imantis tinkamų priemonių apsisaugoti nuo nelaimingų atsitikimų. Visi darbuotojai yra skatinami pastebėti ir pašalinti galimas darbų saugos rizikas.

APLINKA
Visiems darbuotojams ir tiekėjams esant progai primename, kad visose grandyse turi būti laikomasi aplinkosaugos įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir atitinkamą ūkio šaką. Turi būti skatinamos priemonės, mažinančios poveikį aplinkai ir bet kokioms aplinkai kenksmingoms medžiagoms. Mes įkvepiame ir motyvuojame darbuotojus įgyvendinti vidinius tvarumo projektus
PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMUS

„BIOK LAB“ vadovų pareiga yra pasirūpinti, kad šio kodekso turinys būtų žinomas ir suprantamas bei paskatinti darbuotojus nurodyti galimus pažeidimus. Atviras arba užslėptas pritarimas abejotiniems veiksmams bus netoleruojamas. Jei darbuotojas sužino apie kokius nors veiksmus, kurie neatitinka šio kodekso reikalavimų, arba įtaria, kad jie gali neatitikti šio kodekso reikalavimų, jo pareiga yra apie tai pranešti nedelsiant. Anoniminiai pranešimai priimami, bet būsime dėkingi, jei pranešantis asmuo pateiks savo duomenis.

Pranešti apie pažeidimus galima trimis būdais:

  1. El. pašto adresu biok@bioklab.com
  2. Parašyti laišką ir atsiųsti paštu Žarijų g.2a, Vilnius
  3. Tiesiogiai paskambinti bendruoju telefonu +370 5 2603042

Mūsų puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu. Privatumo Politika.